AKO VYBRAŤ SPRÁVNY OHRIEVAČ

   Typ ohrievača a výber paliva:

 

Naftové a plynové ohrievače

Plynové ohrievače – Ich výhodou sú hlavne nižšie prevádzkové náklady a sú ekologickejšie ako naftové. Môžu byť s priamym alebo nepriamym spaľovaním.

Naftové ohrievače – Naftové ohrievače sú veľmi populárne najme kvôli ľahkej dostupnosti nafty. Môžu byť s priamym alebo nepriamym spaľovaním.

Naftové a plynové ohrievače delíme podľa  prevedenia na:

Teplovzdušné ohrievače s priamym spaľovaním 

Efektivita agregátov priamym spaľovaním je na hranici 100%. Ich nevýhodou je že do priestoru sa spolu s teplým vzduchom dostávajú aj spaliny. Preto nie sú vhodné do uzavretých objektov kde sa dlhodobo zdržujú ľudia. Využívajú sa hlavne na stavbách a v objektoch kde je zabezpečené dostatočné vetranie.

 

Teplovzdušné ohrievače s nepriamym spaľovaním 

Hlavnou výhodou teplovzdušných agregátov s nepriamym spaľovaním je že spaliny sa odvádzajú komínom a do objektu sa vháňa len čistý ohriaty vzduch. Ich efektivita je okolo 90% kedže časť tepla odchádza komínom. Sú vhodné najme na vykurovanie uzavretých objektov kde sa trvalo zdržujú ľudia.

Elektrické ohrievače:

Elektrické teplovzdušné ohrievače

Elektrické ohrievače nevytvárajú spaliny a tak je ich použitie veľmi všestranné, na druhú stranu majú veľkú spotrebu el. energie čím je aj obmedzený ich výkon. Ide väčšinou o agregáty s výkonom do 50 kW.

 

Elektrické infražiariče

Infražiariče sú vhodné do otvorených priestorov alebo do veľkých hál kde je vykurovanie celého priestoru neefektívne. Ich výhodou je takmer okamžitý účinok, netreba čakať kým sa celý priestor vykúri.

Vypočítajte potrebný výkon ohrievača

1.

Vypočítajte objem vykurovaného priestoru a predpokladaný rozdiel teplôt.

Vypočítajte objem priestoru ktorý chcete vykurovať pomovou vzorca:

Objem (V) = dĺžka  x šírka x výška objektu.

Následne zistíme hodnotu ΔT ktorá sa rovná rozdielu predpokladanej vonkajšej teploty (Te) a požadovanej vnútornej teploty (Ti)

ΔT = Ti – Te

2.

Zistite akú tepelnú izoláciu má váš objekt. 

Na základe konštrukcie budovy a vonkajšej izolácie stanovíme súčiniteľ k. Súčiniteľ k sa dá určiť presným výpočtom alebo pre jednoduchšie návrhy môžme súčiniteľ k odhadnúť. Približné hodnoty pre rôzne typy konštrukcií:

  • Moderné, dobre izolované objekty k = 0,7
  • Priemerne izolované objekty k = 1,5
  • Slabo izolované objekty k = 2,5
  • Neizolované objekty k = 3,5

 

3.

Vypočítame potrebný výkon ohrievača.

Potrebný výkon vypočítame zo vzorca:

W = V x  ΔT x k 

Výsledok nám vyjde v jednotke kcal/h ktorý musíme následne prepočítať na kW pomocou vzorca:

1kW = 860 kcal/h

 

Príklad objekt s pôdorysom 10 x 5 metrov, výška  3m:

1. Vypočítameobjem vykurovaného prietoru 

V = 10 x 5 x 3 = 150 m3

Predpokladaná vonkajšia teplota je -10 ºC a požadovaná vnútorná teplota je 20  ºC. Vypočítame rozdiel teplôt:

ΔT = 20 – (-10) = 30 ºC

2. Zistíme tepelnú izoláciu objektu

Objekt je slabo izolovaný

k = 2,5

3. Vypočítame potrebný výkon

W = 150 x 30 x 2,5 = 11250 kcal/h

W = 11250 / 860 = 13,1 kW

Potrebný výkon je 13 kW